REGULAMIN PROMOCJI "Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70%."

Jak skorzystać z promocji “Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70%”?

1. Promocja „Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70% ” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl, oznaczonych emblematem “Gwarantowane -70%” znajdujących się w zakładce “Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70%” (link pod adresem: https://vistula.pl/gwarantowane—70). oraz w kategoriach głównych.

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl z zakładki “ZIMA -70%” (link pod adresem: https://vistula.pl/gwarantowane—70) dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem “ZIMA -70%” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się pod emblematem i jest obniżona o 70% od ceny bazowej brutto tego produktu. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.
3. Promocja „Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70%” nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja „Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70% ” obowiązuje od godziny 14:00 dnia 26.01.2021 r. do 28.01.2021 r. do godziny 12:00.
REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70%” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Gwarantowane-70%” znajdujących się w zakładce “ZIMA -70%” oraz w kategoriach głównych z emblematem “ZIMA -70%”

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem “ZIMA -70% i i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 70% od bazowej ceny sprzedaży każdego z produktów. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie. 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

9. Promocja „Wyprzedaż kolekcji zimowej. Wszystko -70% ” obowiązuje od godziny 14:00 dnia 26.01.2021 r. do godziny 12:00 dnia 28.01.2021 r.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021.

Kraków, dnia 26.01.2021.