Regulamin promocji "SALE do -70% extra -20% lub -30%"

Regulamin promocji “SALE do -70% extra -20% lub -30%”

Jak skorzystać z promocji “ SALE do -70% extra -20% lub -30%”“ ?

Skrócone zasady promocji “ SALE do -70% extra -20% lub -30%”.

1. Promocja “ SALE do -70% extra -20% lub -30%”“ dotyczy wszystkich przecenionych produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem “Extra -20” i „Extra -30%”.
2. Dodaj do koszyka dowolne produkty oznaczone emblematem “Extra -20%” lub „Extra -30%” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu oznaczonych emblematem „Extra -20%” lub “Extra -30%” zostanie obniżona o 20% lub 30%.
3. Promocja „SALE do -70% extra -20% lub -30%”“ nie łączy się z innymi promocjami.
4. Promocja “ SALE do -70% extra -20% lub -30%”“ obowiązuje od 11.01.2020 r. od godziny 13:00 do 13.01.2021 r. do godziny 10:30.
Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą “ SALE do -70% extra -20% lub -30%”“ („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja “ SALE do -70% extra -20% lub -30%”“ dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem “Extra -20%” i „Extra -30”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 20% lub 30% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Promocja “ SALE do -70% extra -20% lub -30%”“ obowiązuje od dnia 11.01.2021 r. od godziny 13:00 do 13.01.2021 r. do godziny 10:30.
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2021 r.

Kraków, dnia 11.01.2021.