Regulamin promocji „SALE do -70%. Dodatkowe -20% przy zakupach od 1000zł”

1. Organizatorem promocji pod nazwą „SALE do -70%. Dodatkowe -20% przy zakupach od 1000zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów 10, 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047082, NIP: 6750000361, REGON: 351001329 („Organizator”).
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa czas trwania, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji, a także sposób składania reklamacji z nią związanych.
3. Promocja obowiązuje od dnia 15.07.2021 od godziny 15:30 do 24.07.2021 r. do godziny 21:15.
4. Miejscem Promocji jest sklep internetowy marki Vistula działający pod adresem www.vistula.pl („Sklep internetowy”).
5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%” na kwotę minimum 1000zł oraz zaakceptują niniejszy Regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji”). Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Promocji jest jednocześnie deklaracją zainstalowania aplikacji mobilnej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
6. Po spełnieniu warunku określonego w pkt 5 powyżej, Uczestnik Promocji uprawniony jest do uzyskania rabatu w wysokości do 20% na produkty marki Vistula oznaczone emblematem „SALE do -70%” co oznacza, iż ceny detaliczne brutto zakupionych przez Uczestnika Promocji produktów wskazanych w pkt 7 poniżej zostaną pomniejszone o 20% przy zakupach od 1000zł.
a). Z rabatów w wysokości 20% może skorzystać każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona w sklepie internetowym www.vistula.pl zakupu dowolnych produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%” na kwotę minimum 1000zł.
7. Promocja dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”, a ustalony przez Organizatora rabat naliczany jest od regularnych cen detalicznych brutto produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
8. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
9. Promocja „SALE do -70%. Dodatkowe -20% przy zakupach od 1000zł” nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
10. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta ani z innych kart lub promocji. Uczestnik Promocji otrzymuje punkty na Kartę Stałego Klienta zgodnie z przelicznikiem punktowym: 10 zł wydanych na zakupy = 1 Punkt na karcie.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem jego przestrzegania.
12. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej: www.vistula.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Promocji.
14. Organizator uprawniony jest do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
16. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji  istnieje możliwość odbioru osobistego w wybranych salonach Vistula. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 499,00 zł.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
18. Reklamacje dotyczące Promocji można składać do Organizatora pisemnie na adres pocztowy: VRG S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub na adres e-mail: sklep.internetowy@vistula.pl
19. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji.
20. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego, reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a.  imię, nazwisko,
b.  dokładny adres Uczestnika Promocji,
c.   powody reklamacji.
21. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji.
22. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


Kraków, dnia 15.07.2021 r.