REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą: „Promocja dla Klientów Lojalnych”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Promocja dla Klientów Lojalnych” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dlaKrakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, o kapitale zakładowym w wysokości 49.122.108,00 złotych, opłaconym w całości, NIP: 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Okres trwania Promocji: od 09.05.2024 r. do 23.05.2024. 
3. Miejscem Promocji są salony stacjonarne pod szyldem „Vistula” na terenie całej Polski oraz aplikacja mobilna sklepu internetowego www.vistula.pl z wykluczeniem salonów outletowych (,,Salony”). Lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej: www.vistula.pl.
4. Promocja obejmuje produkty damskie i męskie dostępne w sprzedaży w Salonach - („Produkty”) w cenie regularnej z wyłączeniem produktów oznaczonych metką „Essential”.  W aplikacji mobilnej promocja dotyczy produktów oznaczonych emblematem „Drugi produkt -50%” z wyłączeniem oferty „Celebrations” znajdującej się w zakładce „Celebration” (link: https://vistula.pl/celebrations)”.
5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które:
a. w okresie obowiązywania Promocji są posiadaczami kodu rabatowego, dostępnego na poczcie elektronicznej lub koncie Klienta w aplikacji mobilnej VISTULA app; Kod rabatowy ma charakter jednorazowy;
b. dokonają zakupu dowolnych Produktów o wartości co najmniej 500 złotych 
c. przed dokonaniem zapłaty za transakcję, o której mowa w lit. b powyżej wpiszą w koszyku Kod rabatowy, o którym mowa w lit. a powyżej lub w salonie zeskanują kartę lojalnościową lub kod QR z aplikacji mobilnej VISTULA app.
6. Kod Rabatowy będzie aktywny od 09.05.2024 r. do 23.05.2024 r. Jeden Kod Rabatowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę.
7. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 15% w przypadku zakupów 500 złotych i więcej, 30% w przypadku zakupów 2.000 złotych i więcej oraz 40%, w przypadku zakupu za 3.000 złotych i więcej na zakupy dokonane w ramach Promocji. Rabat, o którym mowa w niniejszym ustępie naliczany jest od cen regularnych Produktów w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych paragonem. Kod można wykorzystać tylko przy jednym zakupie, objętym jednym paragonem.
8. Uczestnik Promocji nie może jednocześnie skorzystać z rabatów udzielanych w ramach innych ofert promocyjnych obowiązujących w Salonach. W przypadku obowiązywania innych ofert promocyjnych w okresie trwania Promocji, Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, z której oferty chcą skorzystać.
9. Rabat, o którym mowa w pkt. 7 powyżej nie łączy się rabatem udzielanym w programie
lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Vistula Community”. Uczestnik Promocji
wybiera jeden rabat.
10. Uczestnicy Promocji nie mogą dokonywać płatności za towary objęte Promocją za pomocą punktów zgromadzonych z tytułu przynależności do programu lojalnościowego Organizatora „Vistula Community”.
11. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz.
12. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.vistula.pl 
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
18. Postanowienia regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw konsumentów wynikających z przepisów prawa.
19. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2024 r.

Kraków, dnia 09 maja 2024 r.