Regulamin promocji „Dwie pary szortów za 199,99zł"

 

1. Promocja  „Dwie pary szortów za 199,99zł" dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne pary szortów oznaczone emblematem "SALE. KUPUJ DUETY”.

2. Ze strony internetowej  (link do oferty https://www..vistula.pl) dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch dowolnych par szortów oznaczonych emblematem “SALE. KUPUJ DUETY”  i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Cena dwóch par szortów zakupionych w ramach zestawu wynosi łącznie 199,99zł.

4. Promocja „Dwie pary szortów za 199,99zł" nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja „Dwie pary szortów za 199,99zł" obowiązuje od 08.08.2023 r. od godziny 16:00 do 29.08.2023 r. do godziny 15:00.

 Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dwie pary szortów za 199,99zł" („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.vistula.pl od 08.08.2023 r. od godziny 16:00 do 29.08.2023 r. do godziny 15:00.

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne pary szortów oznaczone emblematem „SALE. KUPUJ DUETY’.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.vistula.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z  dwóch dowolnych par szortów oznaczonych emblematem “SALE. KUPUJ DUETY”  i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena polo wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 199,99zł.

Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z dwóch produktów.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2023 r.