Skrócone zasady promocji „Drugi produkt -20%, trzeci produkt -30%"
 
Jak skorzystać z promocji "Drugi produkt -20%, trzeci produkt -30%
 
1. Promocja „Drugi produkt -20%, trzeci produkt -30%” dotyczy zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne produkty ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl) oznaczone emblematem „Special price.Drugi produkt -20%, trzeci -30%”.
2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%". Produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej), zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 20% od aktualnej ceny.
 
b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych produktów ze strony www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%” (link do oferty www.vistula.pl), za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów zostanie obniżona o 20% od aktualnej ceny. Cena trzeciego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny.
 
c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech produktów ze strony www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%” (link do oferty www.vistula.pl), rabat w wysokości 20% od aktualnej ceny zostanie naliczony na produkty zajmujące odpowiednio drugą, piątą, ósmą itd. pozycję w koszyku wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. Rabat w wysokości 30% zostanie natomiast naliczony na produkty zajmujące odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję w koszyku wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. W/w rabaty nie przysługują na produkty zajmujące odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą, dziesiątą itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób.
 
 
3. Promocja "Drugi produkt -20%, trzeci produkt -30%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
4. Promocja " Drugi produkt -20%, trzeci produkt -30%” obowiązuje od 15.05.2024 r. od godziny 10:20 do 22.03.2024 r. do odwołania.

REGULAMIN
 
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Drugi produkt -20%, trzeci produkt -30%” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa ze strony internetowej www.vistula.pl oznaczone emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%” (link do strony www.vistula.pl). Produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej dwóch produktów oznaczonych emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%”, o których mowa w pkt. 3 powyżej  i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:
 
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów ze strony www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%” (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję w koszyku produktów uszeregowanych w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów, naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu.
 
b) W razie zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych produktów ze strony www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%” (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu oraz jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów, naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu. 
 
c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych produktów ze strony www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Special price. Drugi produkt -20%, trzeci -30%” (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio drugą, piątą, ósmą, itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży danego produktu oraz produktów zajmujących odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej z rabatem wynoszącym 30% od obowiązującej ceny sprzedaży danego produktu. W/w rabat nie przysługuje na zakup produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą, dziesiątą itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób (za te produkty naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu).
 
 
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
10. Promocja obowiązuje od dnia 15.05.2024 r. od godziny 10:20 do 22.03.2024 r. do odwołania.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2024 r.
Kraków, dnia 15.05.2024 r.