REGULAMIN KONKURSU „KIBICUJ Z VISTULA”  
 
§ 1. Postanowienia Ogólne: 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KIBICUJ Z VISTULA” (zwany dalej: „Konkursem”). 
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem. 
3. Organizatorem Konkursu jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082 (zwana dalej: „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.
 4. Partnerem Konkursu jest Polski Związek Piłki Nożnej (dalej: „Partner”). 
5. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką Vistula. 
6. Konkurs organizowany jest w dniach od dnia 29 lipca 2021 roku od godz.: 12:00 do dnia 17 października 2021 roku do godz.: 24:00, w sieci Internet - w serwisie społecznościowym Instagram, dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/ (dalej: „Serwis” lub „Instagram”). 
7. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. 
8. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do Nagrody. 
9. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 
 
§ 2. Zasady Uczestnictwa: 
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które w okresie trwania Konkursu: a) dokonają zakupów w dowolnym Salonie Vistula (lista salonów dostępna na https://vistula.pl/salony) lub sklepie internetowym www.vistula.pl na kwotę co najmniej 500,00 złotych brutto, objętą jednym paragonem (terminy dokonania 
zakupów do wygrania biletów na poszczególne Mecze zostały określone w § 3 lit. e) Regulaminu Konkursu); oraz b) opublikują Zgłoszenie Konkursowe w sposób wskazany w § 3 Regulaminu Konkursu  (zwane dalej: „Uczestnikiem”/„Uczestnikami”).  Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnego i publicznego konta w Serwisie Instagram.   
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  
4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności do żądania okazania przez Zwycięzcę Konkursu oryginału paragonu spełniającego wymogi określone w pkt. 1 lit. a) powyżej. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu Nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie. 
5. Na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora lub Partnera. 
6. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. 
 
§ 3. Zgłoszenie Konkursowe:
1. Zadanie konkursowe polega na: 
a) Opublikowaniu postu konkursowego na profilu Uczestnika Konkursu w Serwisie („Zgłoszenie Konkursowe”);  
b) Zgłoszenie Konkursowe powinno przedstawiać zdjęcie Uczestnika, pokazujące sposób, w jaki Uczestnik Konkursu wspiera polską reprezentację piłki nożnej w osiąganiu najlepszych wyników sportowych. Zdjęcie powinno być oznaczone (otagowane) profilem marki @vistula_polska oraz podpisane w opisie (copy) #pilkawstyluvistula (w Konkursie będą brane pod uwagę tylko tak oznaczone Zgłoszenia Konkursowe); 
c) Zgłoszenia Konkursowe będą dotyczyć następujących meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej: 
- mecz Polska – Anglia w dniu 8 września 2021 roku („Mecz 1”); 
- mecz Polska – San Marino w dniu 9 października 2021 roku („Mecz 2”); 
- mecz Polska – Węgry w dniu 15 listopada 2021 roku („Mecz 3”) 
(Mecz 1, Mecz 2 oraz Mecz 3 będą zwane dalej także łącznie jako „Mecze” a osobno jako „Mecz”).  
d) Uczestnik Konkursu będzie mógł  opublikować Zgłoszenie Konkursowe w odniesieniu do danego Meczu, w następujących terminach:   dla Meczu 1 – w okresie od dnia 29 lipca 2021 roku do dnia 15 sierpnia 2021 roku;  dla Meczu 2 – w okresie od dnia 16 sierpnia 2021 roku do dnia 9 września 2021 roku;  dla Meczu 3 – w okresie od dnia 10 września 2021 roku do dnia 17 października 2021 roku. 
e) Warunkiem wygrania Nagrody dotyczącej danego Meczu jest dokonanie przez danego Uczestnika Konkursu zakupów w dowolnym Salonie Vistula (lista salonów dostępna na https://vistula.pl/salony) lub sklepie internetowym www.vistula.pl na kwotę co najmniej 500 złotych brutto, objętą jednym paragonem, w następujących terminach:   dla Nagrody w postaci biletu na Mecz 1 – dokonanie zakupów w okresie od dnia 29 lipca 2021 roku do dnia 15 sierpnia 2021 roku;  dla Nagrody w postaci biletu na Mecz 2 – dokonanie zakupów w okresie od dnia 16 sierpnia 2021 roku do dnia 9 września 2021 roku;  dla Nagrody w postaci biletu na Mecz 3 – dokonanie zakupów w okresie od dnia 10 września 2021 roku do dnia 17 października 2021 roku.  
2. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie Konkursowe dla danego Postu Konkursowego, przy czym dany Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko 1 Nagrodę Główną.  
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki: 
a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu; 
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego; 
c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Vistula lub Partnera; 
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. 
 
§ 4. Wybór Zwycięzców Konkursu: 
1. W odniesieniu do każdego z 3 Postów Konkursowych: 
a) dla Nagród Głównych w postaci biletów na Mecz 1 – w terminie 2 dni roboczych od dnia 15 sierpnia 2021 roku; 
b) dla Nagród Głównych w postaci biletów na Mecz 2 – w terminie 4 dni roboczych od dnia 9 września 2021 roku; 
c) dla Nagród Głównych w postaci biletów na Mecz 3 – w terminie 4 dni roboczych od dnia 17 października 2021 roku  - zostanie wybranych po 10 zwycięzców Konkursu (zwanych dalej: „Zwycięzcami Konkursu 1”). 
2. Ponadto, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, Komisja wybierze dodatkowych 15 Uczestników Konkursu (którzy nie otrzymali Nagród Głównych) („Zwycięzcy Konkursu 2”), którzy otrzymają Nagrody Dodatkowe (zdefiniowane w § 5 pkt. 2 poniżej).  
3. Zwycięzcy Konkursu 1 oraz Zwycięzcy Konkursu 2 będą łącznie zwani w treści niniejszego Regulaminu „Zwycięzcami Konkursu”, a z osobna „Zwycięzcą Konkursu”.
4. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokonuje Komisja kierując się kryteriami: kreatywności, oryginalności, pomysłowości i zgodności z założeniami Zgłoszenia Konkursowego.  
5. Zwycięzcy Konkursu 1 zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości prywatnej w Serwisie w terminie 2 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców Konkursu 1 dla każdego Postu Konkursowego. 
6. Zwycięzcy Konkursu 2 zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości prywatnej w Serwisie w terminie 2 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców Konkursu 2. 
7. Zwycięzcy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora w komunikacji promocyjnej Organizatora w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej www.vistula.pl oraz w mailingach wysyłanych przez Organizatora. Na żądanie Organizatora Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do przedłożenia pisemnej zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku osoby, przedstawionej na zdjęciu przesłanym w Zgłoszeniu Konkursowym. 
8. Organizator dokonując publikacji Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy Konkursu będzie uprawniony do zmiany kolorystyki zdjęcia przesłanego w ramach Zgłoszenia Konkursowego, na co Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę.  
 
§ 5. Nagrody: 
1. Nagrodami w Konkursie dla każdego Zwycięzcy Konkursu 1 będą: 
a) dla każdego Zwycięzcy Konkursu 1 wybranego w oparciu o Zgłoszenie Konkursowe przesłane do Postu Konkursowego dotyczącego Meczu 1 – bilet na Mecz 1 dla dwóch osób (w sektorze dla partnerów Partnera) o wartości 160 zł brutto każdy bilet; 
b) dla każdego Zwycięzcy Konkursu 1 wybranego w oparciu o Zgłoszenie Konkursowe przesłane do Postu Konkursowego dotyczącego Meczu 2 – bilet na 
Mecz 2 dla dwóch osób (w sektorze dla partnerów Partnera) o wartości 160 zł brutto każdy bilet; 
c) dla każdego Zwycięzcy Konkursu 1 wybranego w oparciu o Zgłoszenie Konkursowe przesłane do Postu Konkursowego dotyczącego Meczu 3 – bilet na Mecz 3 dla dwóch osób (w sektorze dla partnerów Partnera) o wartości 160 zł brutto każdy bilet (dalej „Nagrody Główne”): 
2. Nagrodami dla każdego Zwycięzcy Konkursu 2 będą krawaty reprezentacji Polski w piłce nożnej o wartości 399,99 złotych brutto każdy („Nagrody Dodatkowe”). Nagroda Dodatkowa została przedstawiona w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
3. Nagrody Główne oraz Nagrody Dodatkowe będą zwane dalej łącznie „Nagrodami” a z osobna „Nagrodą”.  
4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w sposób ustalony z Organizatorem.  
5. Do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 
6. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody podlegającej opodatkowaniu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Warunkiem wydania Zwycięzcom konkursu Nagród podlegających opodatkowaniu jest wypełnienie przez Zwycięzcę konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora. 7. Nagroda Głowna nie obejmuje kosztów dojazdu na dany Mecz ani kosztów ewentualnego noclegu w celu uczestnictwa w danym Meczu.  
8. W przypadku, gdy dany Mecz się nie odbędzie lub odbędzie się bez udziału publiczności (m.in. z uwagi na siłę wyższą, w tym pandemię lub inną przyczynę, niezależną od Organizatora) – Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestnika Konkursu, a także nie wypłaca równowartości ceny biletów na Mecze.  
 
§ 6. Wydanie Nagród: 
1. O fakcie wygranej Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu oraz o podanie informacji, o których mowa w pkt. 2 poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora. 
2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażąda od Zwycięzcy Konkursu przesłania: 
a) zdjęcia lub skanu paragonu potwierdzającego dokonanie przez Zwycięzcę Konkursu zakupów w dowolnym Salonie Vistula (lista salonów dostępna na https://vistula.pl/salony) lub sklepie internetowym www.vistula.pl na kwotę co najmniej 500 złotych brutto, (jeden paragon) w terminach określonych w § 3 pkt. 1 lit. e) Regulaminu Konkursu (przy czym Zwycięzca Konkursu powinien zachować oryginał paragonu do momentu wydania Nagrody w celu okazania oryginału paragonu w przypadku wątpliwości Organizatora co do danych wskazanych na paragonie);  
b) danych niezbędnych do wystawienia imiennego biletu na Mecz, tj. imienia, nazwiska, adresu oraz nr PESEL, wraz ze zgodą na przekazanie tych danych na rzecz Partnera (wymóg tylko w odniesieniu do Zwycięzców Konkursu 1);   
c) adresu zamieszkania oraz adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania i nie zostanie ustalony inny sposób wydania Nagrody).  
d) Formularz Podatkowych Danych Osobowych, niezbędny w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w § 5 pkt. 6 powyżej. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z Nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu lub Partnera. 
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora od Zwycięzców Konkursu danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej. 
5. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu Nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagrody, Nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła w odniesieniu do danego Postu Konkursowego kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku Nagrody. 
6. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
7. Zwycięzcy Konkursu mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
 
§ 7. Postępowanie Reklamacyjne: 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać pisemnie na adres pocztowy: VRG  S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub na adres e-mail: konkurs@vrg.pl    
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 
3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego reklamacja powinna zawierać następujące dane:  
a) imię, nazwisko; 
b) adres Uczestnika; 
c) powody reklamacji. 
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika. 
 
§ 8. Prawa autorskie: 
1. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że posiada pełne do przesłanego w ramach Konkursu Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności pełne majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia oraz tekstu oraz, że w wypadku prezentowania w Zgłoszeniu Konkursowym wizerunku Zwycięzcy Konkursu, Zwycięzca Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W wypadku prezentowania w Zgłoszeniu Konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację wizerunków takich osób w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i prawo do przeniesienia takiej zgody na Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  
2. W przypadku naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Zwycięzca Konkursu. 
3. Zwycięzca Konkursu, z chwilą dodania zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji na okres 5 lat do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na polach eksploatacji obejmujących w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską; 
b) wprowadzenie do obrotu; 
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; 
e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego. 
4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na to, by przesłany przez niego w ramach wykonania Zgłoszenia Konkursowego tekst stanowiący utwór mógł być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 
5. Organizator upoważniony jest do korzystania z utworu w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Zwycięzcy Konkursu i bez oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy Konkursu. 
6. Zwycięzca Konkursu na życzenie Organizatora zawrze w formie pisemnej odrębną umowę licencji do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego również do celów promocyjnych samego Konkursu. 
8. Po wygaśnięciu licencji, o której mowa powyżej, Organizator ma prawo do wykorzystania Zgłoszeń Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 powyżej w charakterze archiwizacyjnym, jako element historii marki Vistula. Organizatorowi przysługuje prawo do utrzymywania w zasobach sieci Internet materiałów wykorzystujących Zgłoszenia Konkursowe, które zostały rozpowszechnione w okresie trwania uprawnienia do ich wykorzystywania. 
9. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Zwycięzcę Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 
10. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 
 
§ 9. Przetwarzanie Danych Osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (zwany dalej: „Administratorem”). 
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  
4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko oraz nazwa profilu w Serwisie. Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, o których mowa w § 6 ust. 2 regulaminu, w szczególności numeru PESEL Zwycięzcy Konkursu, danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL) osoby otrzymującej drugi bilet, danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem Nagrody. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.  
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych). 
7. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie. 
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące - adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl. 
 
§ 10. Postanowienia Końcowe: 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 
2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.vistula.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 
3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. 
5. Organizator uprawniony jest do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu. 6. 
Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.  
 
Kraków, dnia 28.07.2021 r.  
 
Organizator: 
  
Załącznik nr 2 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych 
 
FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH Nazwisko………………………………………….. Imię: 1/…………………………………...………      (PIERWSZE IMIĘ) Data urodzenia…………………………….. DD/MM/ROK PESEL………………………………………….  Miejsce zamieszkania: Ulica………………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania………………. Nr tel……………….………….. Miejscowość…………………………………… Powiat ……………………………………………… Gmina…………………… Kod pocztowy…………….. Poczta………………………… Adres zameldowania: Ulica …………………………………..……. Nr domu ………………. Nr mieszkania …………….. Miejscowość……………………………..….… Powiat ……………………………………………… Gmina…………………… Kod pocztowy…………….. Poczta………………………… Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/………………………………………………………………………………………………. (dokładna nazwa wraz z adresem) 
 
Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl. 
 
…………………………………….    …………………………………… (miejsce, data)         (podpis