Aneks do Regulaminu Sklepu internetowego Vistula

Aneks do Regulaminu Sklepu internetowego VISTULA podpisany w dniu 1 września 2017 roku w Krakowie

przez:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Sprzedawcę”).

§ 1.

1. Sprzedawca postanowił zmienić pkt. V ust. 2 Regulaminu Sklepu internetowego VISTULA („Regulamin”) nadając mu nowe następujące brzmienie:
2. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych:
a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Sprzedawca postanowił w pkt. V Regulaminu dodać ust. 6 o następującym brzmieniu:
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia czasowych, specjalnych ofert typu „przedsprzedaż”, w ramach których Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu Towarów z nowych kolekcji, jeszcze przez terminem wprowadzenia tej kolekcji do regularnej sprzedaży w salonach stacjonarnych Sprzedawcy. W przypadku realizacji Zamówień składanych w ramach „przedsprzedaży” nie obowiązują terminy wskazane w ust. 2 powyżej. Terminy realizacji Zamówień składanych w ramach „przedsprzedaży” będą każdorazowo wskazywane przez Sprzedawcę w materiałach promocyjnych dotyczących tej oferty, w tym na stronie internetowej Sklepu przy towarach objętych „przedsprzedażą”, jak również komunikowane Klientom we wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 4.

Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.